Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Rozpoczęcie procedury konsultacyjnej w sprawie połączenia miejscowości Nadole z miastem Dukla

Wychodząc naprzeciw zgłoszonej inicjatywie oraz realizując stosowną procedurę prawną informujemy, że na terenie miasta Dukla oraz miejscowości Nadole rozpoczyna się procedura konsultacyjna, której przedmiotem jest zmiana granic miasta Dukla polegająca na wyłączeniu obszaru sołectwa Nadole i jego włączeniu do miasta Dukla.

Konsultacje odbywać się będą od 1 do 20 grudnia br. poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnych w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dukli, na stronie internetowej Gminy Dukla www.dukla.pl, na zebraniu mieszkańców Osiedla Dukla i zebraniu wiejskim w Nadolu, a także poprzez sołtysa miejscowości Nadole oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla Dukla.

Wypełnione ankiety konsultacyjne należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dukli:  listownie na adres: Urząd Miejski w Dukli Trakt Węgierski 11, 38- 450 Dukla, w tej sytuacji decyduje data stempla pocztowego lub osobiście w pokoju nr 111. Istnieje także możliwość złożenia wypełnionych ankiet do Komisji do spraw przeprowadzania konsultacji podczas zebrania wiejskiego w Nadolu oraz zebrania mieszkańców Osiedla Dukla.  

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Dukla oraz sołectwa Nadole, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Dukli w okresie przeprowadzania konsultacji.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Nadolu i Dukli oraz na stronie internetowej www.dukla.pl w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

Konsultacje mają charakter obligatoryjny i opiniodawczy. Niezwykle ważny w tej procedurze jest głos mieszkańców, dlatego zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Szczegółowe informacje zawiera Uchwała Nr XXI/136/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia miejscowości Nadole z miastem Dukla oraz Zarządzenie  Burmistrza Dukli Nr 203/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia terminu i zasad przeprowadzenia konsultacji, składu osobowego Komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji oraz wzoru protokołu zawierającego wyniki przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia miejscowości Nadole z miastem Dukla.

Ankieta konsultacyjna do pobrania

2017-11-30

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.