Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/

z w o ł u j ę

na dzień 24 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XLVII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIV, XLV, XLVI sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 5. Informacja o działaniach promocyjnych i z działalności Transgranicznej Informacji Turystycznej za 2016 rok.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Dukla za rok szkolny 2016/2017.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) przyjęcia „Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej w Głojscach (druk nr 303),
  • b) przyjęcia „Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej w Iwli (druk nr 304),
  • c) przyjęcia „Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej w Wietrznie (druk nr 305),
  • d) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk o Przełęcz Dukielską w latach 1944-1945 w Dukli poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych (druk nr 306),
  • e) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 (druk nr 307),
  • f) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2018 (druk nr 308),
  • g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla (druk nr 309),
  • h) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dukla (druk nr 310),
  • i) ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych (druk nr 311),
  • j) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.”Budowa Żłobka Gminnego w Dukli – przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego na żłobek w Dukli” (druk nr 312),
  • k) wyrażenia zgody na rozpoczęcie i przeprowadzenie procedury wyboru partnera prywatnego do realizacji projektu pn.”Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym ścieki na potrzeby aglomeracji Dukla i Równe” (druk nr 313),
  • l) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dukla i Gminą Miasto Krosno w przedmiocie wspólnej realizacji inwestycji budowy kolektora tłocznego na terenie Gminy Dukla i Gminy Miejsce Piastowe (druk nr 314),
  • m) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2017 ( druk nr 315),
  • n) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 316).
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 10. Oświadczenia i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.

 

wspólne posiedzenie Komisji

24 listopada 2017 r. (piątek) godz. 800  pokój nr 211

Przewodniczący Rady

Andrzej Dziedzic

2017-11-17

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.