Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Burmistrz Dukli informuje

 Burmistrz Dukli informuje,

że w terminie do 30 czerwca 2018 roku wpłynął wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku
Kółka Rolniczego  z siedzibą w  Łękach Dukielskich 77 na realizację zadania pod nazwą: „Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich- Stowarzyszenie Kółko Rolnicze-Etap II”

2018-07-04

Oferta realizacji zadania złożona w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Rodzaj zadania: "Wspieranie inicjatyw zmierzających do umocnienia i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. Organizacja wydarzeń i imprez kulturalnych związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej. Organizacja warsztatów artystycznych, kółek teatralnych i muzycznych."

Oferta na realizację zadania

2017-11-15

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.